Tuesday , December 5 2023

Lake Urmia on March 2021

source: Urmia.az @Instagram