Tuesday , April 23 2024

Lake Urmia on March 2021

source: Urmia.az @Instagram