Monday , May 29 2023

Lake Urmia on March 2021

source: Urmia.az @Instagram